होस्ट: रेजिना मान्यारा मेहमान: बेदाग न्याबोनी – मार्केटिंग मैनेजर, अर्ध साको: बेनार्ड मारिगा – डिप्टी सीईओ – अर्ध साको #GoodMorningKenya #ThisisKBC